ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Jelen Adatkezelési tájékoztató célja, hogy az összefoglaló tájékoztatást adjon az PETKUS – Közép-Európa Kft., mint adatkezelő által az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében (a továbbiakban: Rendelet) foglaltak alapján végzett adatkezelési, illetve adatfeldolgozási tevékenységéről és gyakorlatáról. A jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt alapelveket, illetve rendelkezéseket adatkezelő – tiszteletben tartva az érintett természetes személyek alapvető jogait és szabadságait, különösen, ami a személyes adataik védelméhez való jogukat illeti -, magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 1. Adatkezelés célja és hatálya

Jelen tájékoztató a PETKUS – Közép-Európa Kft. (székhelye: 2045 Törökbálint, Dulácska utca 1/C., nyilvántartási száma: Cg. 13-09-175802, képviseli: Kustár András ügyvezető, telefonszám: +36 30 194 5913, e-mail: andras.kustar@petkus.com), mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) az által gyűjtött és kezelt személyes adatokra vonatkozik. Adatkezelőnél a Rendelet 37. cikk alapján nem került sor adatvédelmi tisztségviselő kijelölésére. Adatkezelő továbbá nem továbbít személyes adatot harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére.

Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy adatkezelése során megfelel a szabályzataiban, valamint a hatályos jogszabályokban foglalt rendelkezéseknek. Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen tájékoztató tartalmát egyoldalúan megváltoztassa, amelyet   weboldalon tesz elérhetővé.

1.1 Jogszabályi környezet

Jelen tájékoztatóban foglalt adatkezelési rendelkezések a hatályos adatvédelemmel összefüggő jogszabályokkal összhangban kerültek megállapításra, ezek többek között:

 • Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (a továbbiakban: Rendelet),
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.),
 • a Polgári Törvénykönyvről 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.),
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ekertv).

1.2 Jelen tájékozatóban használt fogalmaknak

 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
 • nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
 • genetikai adat: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered;
 • biometrikus adat: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;
 • egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;
 • vállalkozás: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is;
 • felügyeleti hatóság: egy tagállam által a Rendelet 51. cikkének megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv;
 1. Személyes adatok kezelése

3.1 Szerződések létrehozásával, teljesítésével kapcsolatban

Adatkezelő a hozzá, mind elektronikus úton, mind papír alapon beérkezett megrendelések nyilvántartásának érdekében, továbbá a megkötött szerződések és adott esetben az azokhoz kapcsolódó tervezési-, gyártás előkészítési, engedélyeztetési tevékenysége során, az ezekhez kapcsolatos dokumentációkban szereplő természetes személyek kötődő és ezekben rögzítésre került személyes adatokat kezeli.

 • adatkezelés jogalapja: Adatkezelő és vele kapcsolatban álló harmadikfél jogos érdekének érvényesítésének céljából a Rendelet 6. cikkelyének (1) bekezdésének f) pontja alapján;
 • adatkezelés célja: a megrendelések alapján a szerződések létrehozásához szükséges feladatok ellátása, a szerződések teljesítése érdekében az adott esetben szükséges tervezési-, gyártás előkészítési-, engedélyeztetési-, gyártási- és üzembe helyezési feladatok teljesítésének érdekében;
 • kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím és opcionálisan telefonszám;
 • az adatok kezelés időtartama: a szerződésből fakadó kötelezettségek teljesítését követően a bírósági előtt igényérvényesítésre rendelkezésre álló határidőig;
 • az adatokhoz hozzáférők köre: adatkezelő kereskedelmi, műszaki, pénzügyi és informatikai munkatársai;
 • adatfeldolgozó: adatkezelő külső adatfeldolgozót az adatkezelés során nem vesz igénybe.

3.2 Önkéntes kapcsolatfelvétel

Adatkezelő az érintett által a részére elektronikus levél útján megküldött személyes adatok (kapcsolatfelvétel) esetében ezeket automatikusan a levelezőrendszerben tárolja. Tekintettel arra, hogy adatkezelő részére aránytalan nehézséget jelentene ezeknek a levelező rendszerből történő, az érintett erre irányuló megkeresésére történő törlése, ezért adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy ezen adatok esetében az elfeledtetés jogát nem gyakorolhatják.

 • adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása a Rendelet 6. cikkelyének (1) bekezdésének a) pontja szerint;
 • adatkezelés célja: az érintett általi kapcsolatfelvétel céljára megküldött személyes adatok az adatkezelő potenciális megrendelői, illetve beszállítói kapcsolati rendszerének kiépítése, bővítése és kezelése érdekében;
 • kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám és egyéb az érintett által adott esetben megadott személyes adatok;
 • az adatok kezelés időtartama: az érintett részéről történő megküldéstől számítva a levelező rendszerben tárolt adatok archiválásáig terjedő időtartam;
 • az adatokhoz hozzáférők köre: adatkezelő kereskedelmi, műszaki, pénzügyi és informatikai munkatársai;
 • adatfeldolgozó: adatkezelő külső adatfeldolgozót az adatkezelés során nem vesz igénybe.

3.3 Állásjelentkezőktől származó önéletrajzok megőrzése

Adatkezelő az által meghirdetett pozíciókra történő jelentkezésekkel kapcsolatban birtokába került önéletrajzokat legfeljebb az állásinterjúk megtartásáig kezeli, kivéve, ha az állásjelentkező hozzájárult azoknak további megőrzéséhez, amennyiben nem kerül sor alkalmazására.

 • adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása a Rendelet 6. cikkelyének (1) bekezdésének a) pontja szerint;
 • adatkezelés célja: annak érdekében, hogy Adatkezelő adott esetben újabb álláslehetőség megnyílása esetén felhasználhassa az által nyilvántartott önéletrajzokat, amelyek alapján az érintettet a pozíció betöltésére való alkalmassága esetében állásajánlattal megkereshesse;
 • kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím és opcionálisan telefonszám és az önéletrajzban rögzített személyes adatok;
 • az adatok kezelés időtartama: az önéletrajz megküldésétől, illetve annak megőrzéséhez történő hozzájárulás megadásától az érintett általi visszavonásig, de legfeljebb 1 éves időtartamig;
 • az adatokhoz hozzáférők köre: adatkezelő humánpolitikai, adminisztrációs és informatikai munkatársai;
 • adatfeldolgozó: adatkezelő külső adatfeldolgozót az adatkezelés során nem vesz igénybe.
 1. Adattárolás és -biztonság

Adatkezelő az általa kezelt személyes adatok tekintetében azok tárolására, illetve kezelésére részben székhelyén, valamint az általa igénybe vett tárhely szolgáltató, Tarhely.EU Kft. (székhelye: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.) által üzemeltetett szervergépteremben kerül sor.

Adatkezelő az általa használt informatikai infrastruktúra megtervezése, kialakítása és üzemeltetése során kiemelten gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatok védettek legyenek, így különösen

 • a jogosulatlan hozzáférés;
 • megváltoztatás;
 • továbbítás és nyilvánosságra hozatal;
 • törlés vagy megsemmisítés;
 • valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés;
 • továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
 1. Érintetti jogok

Az érintett írásban az adatkezelőhöz fordulhat a jelen tájékoztató 1. pontjában megadott elérhetőségein vagy az balazs.nagy@petkus.com e-mail címen keresztül az alábbi az alábbiak szerinti jogainak gyakorlása végett. Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet, illetve adott esetben eleget tesz a kérelemben foglaltaknak. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát.

5.1 Az érintett hozzáférési joga

Az adatkezelőtől tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult megismerni az alábbi adatokat és információkat:

 • adatkezelés jogalapját és célját,
 • kezelt személyes adatok,
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • az adatok tárolásának tervezett időtartama,
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • tájékoztatás a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtására való jogról.

Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát ingyenesen az érintett rendelkezésére bocsátja. Az elektronikus úton benyújtott a kérelemre adott választ adatkezelő elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésre, kivéve, ha az érintett másként kéri.

5.2 A helyesbítéshez való jog

Jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat (pl.: helyesbítheti megváltozott elérhetőségi adatait, így e-mail címét). Az adatkezelés céljának figyelembe vételével jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

5.3 Az elfeledtetés joga

Jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat. Adatkezelő abban az esetben tagadhatja meg a kezelt személyes adatok törlését, amennyiben ezek kezelésére, illetve tárolására valamely jogszabály kötelezi vagy jogszabályi kötelezés teljesítésének érdekében szükséges. Utóbbi esetben adatkezelő 30 napon belül tájékoztatást ad a törlés megtagadásáról, egyúttal megjelölve annak pontos okát is.

Az adatkezelő köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett a 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

5.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést az alábbi feltételek valamelyikének fennállása esetén:

 • amennyiben vitatja a nyilvántartott személyes adatok pontosságát;
 • amennyiben állítása szerint az adatkezelés jogellenes, és ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • abban az eset, ha az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges;
 • amennyiben tiltakozott az adatkezelés ellen, amíg az adatkezelő által megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

(2)   Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

(3)   Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az (1) bekezdés alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

5.5 Az adathordozhatósághoz való jog

Jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat – ilyen irányú kérésére – tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Jogosult továbbá arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben:

 • az adatkezelés jogalapja önkéntes hozzájáruláson vagy szerződéses kötelezettség teljesítésén alapul, és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

5.6 A tiltakozáshoz való jog

Jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak:

 • közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából,
 • az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítésé érdekében, kivéve, ha az jogszabályban előírt kötelezettség teljesítéséhez szükséges,

történő kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat a továbbiakban nem kezelheti. Ez alól kivételt képez, ha azt olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 1. Jogorvoslati lehetőségek

Jogellenes adatkezelés esetében vagy, ha az érintett az adatkezelőnek valamely döntésével nem ért egyet, valamint egyéb jogsérelem esetében az alábbi jogorvoslati fórumokhoz fordulhat.

6.1 Felügyeleti hatóság

Bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogai gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Ennek érdekében panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, mint felügyeleti hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

6.2 Bírósági eljárás megindítása

Jogosulatlan adatkezelés esetében az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A polgári peres eljárást – a választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja, az egyes törvényszékeket, illetve elérhetőségeiket az a következő hivatkozáson találja meg: http://birosag.hu/torvenyszekek.

 1. Adatkezelési tájékoztató hatályba lépése és módosítása

Jelen adatvédelmi tájékoztató 2018. május 25. napján lép hatályba. Az adatkezelő fenntartja magának a jogát arra nézve, hogy az adatkezelési tájékoztatóját bármikor, egyoldalúan megváltoztassa. Az adatkezelési tájékoztató mindenkori hatályos szövegét adatkezelő a www.petkus.com weboldalon haladéktalanul közzé teszi.